Zorg

Handelingsgericht werken

De zorg aan uw kinderen is gebaseerd op de principes van het handelingsgericht werken: Wat heeft dit kind nodig, in deze groep, bij deze leerkracht(en) en bij deze ouders. Samen met u willen we de zorg zo optimaal invullen. Daarom hebben we ervoor gekozen om jullie als ouders te laten vertellen wie uw kind is, wat zijn/haar sterke kanten en minder sterke kanten zijn en wat de beste aanpak is. Hiervoor gebruiken we de oudervertelgesprekken. We zien u als ervaringsdeskundige. Als team willen we steeds meer gaan denken in kansen en niet in belemmerende factoren. Op deze manier willen we zo goed mogelijk aansluiten aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Leerlingvolgsysteem

In groep 1 en 2 wordt gewerkt met behulp van het observatiesysteem van KIJK! De kinderen worden niet in niveaus ingedeeld, maar gekoppeld aan hun eigen leeftijd. Hier wordt het onderwijsaanbod op afgestemd.

In groep 3 t/m 8 werken we met het leerlingvolgsysteem van CITO. De volgende gebieden worden twee keer per jaar getoetst:

  • Lezen door middel van de Drie minutentoets (DMT) en AVI
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Rekenen en wiskunde
  • Werkwoorden (eind groep 6, groep 7 en 8)
  • Drempelonderzoek en Centrale Eindtoets (groep 8)

De toetsresultaten worden omgezet in een score. Deze scores zijn landelijk genormeerd. Het CITO onderscheidt 5 niveaus:

I : Uw kind scoort zeer goed en behoort landelijk gezien bij de 20 % hoogst scorende leerlingen.
II : Uw kind scoort goed en behoort bij de 20 % leerlingen die iets boven het landelijk gemiddelde scoren.
III : Uw kind scoort voldoende en behoort bij de 20 % leerlingen die rond het landelijk gemiddelde scoren.
IV : Uw kind scoort matig en behoort bij de 20 % leerlingen die onder het landelijk gemiddelde scoren.
V : Uw kind scoort zwak en behoort landelijk gezien bij de 20 % laagst scorende leerlingen.

Extra begeleiding in de groep

Kinderen die laag in niveau C scoren houden we goed in de gaten. Zij scoren immers “op het randje”. Dit houdt in dat er in de groep extra aandacht is voor het kind. In een logboek houden we bij waar die extra aandacht uit bestaat. U als ouder wordt mondeling van deze extra zorg op de hoogte gebracht. Dit kan d.v.m. een telefoontje, een kort gesprekje etc.

Handelingsplan of groepsplan

Kinderen die een D of een E score hebben gaan we begeleiden door middel van een individueel handelingsplan of groepsplan. We proberen kinderen te clusteren die dezelfde hulp nodig hebben. Deze hulp kan binnen of buiten de groep gegeven worden door de eigen leerkracht of door een andere leerkracht . Als uw kind hulp nodig heeft wordt u altijd via de mail of per telefoon op de hoogte gebracht. Wat er gedaan wordt aan het probleem houden we bij in een logboek.

Niveaugroepen

We werken met niveaugroepen. Door de jaren heen werd er in alle groepen al rekening gehouden met verschillen. Het ene kind rekent sneller dan het andere. Het ene kind heeft veel uitleg nodig en het andere kind kan zo aan het werk. Het ene kind werkt snel en de andere wat langzamer. Met elkaar hebben we geprobeerd hier één lijn in te krijgen, zodat het in alle groepen op dezelfde manier gebeurt. We spreken nu over de driehoek, vierkant en rondje groep. De driehoekers zijn de kinderen die extra uitleg nodig hebben na de ‘gewone’ uitleg. De vierkantjes hebben genoeg aan de “gewone” uitleg en de rondjes kunnen meteen aan het werk en zullen dus vaak al tijdens de “gewone” uitleg aan het werk gaan. Onze taalmethode en rekenmethode werken ook op deze manier. In sommige groepen is deze verdeling heel duidelijk aanwezig en in andere groepen is deze verdeling soms wat minder duidelijk. Kinderen worden ingedeeld n.a.v. de CITO-toetsen ( zie onderwerp toetsen) aan het einde van het schooljaar en in februari. Mogelijk ook tijdens de tussenevaluatiemomenten in november en april. Ook kunnen eventueel tussentijds kinderen gewisseld worden van groep als daar aanleiding voor is. Bijv. als blijkt dat een kind de toetsen die bij de methode horen regelmatig heel erg goed maakt of juist wat minder.

Welbevinden

We vinden het als school heel erg belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Dit is een voorwaarde om te komen tot een goede ontwikkeling. Daarom nemen we twee keer per jaar een sociogram af. Hierin is te zien hoe de onderlinge verhoudingen in de groep zijn en daarnaast krijgen de kinderen ook de gelegenheid om een welbevindingslijstje in te vullen, waarin ze aangeven hoe ze het vinden op school en in de groep. N.a.v. hiervan worden indien nodig gesprekjes gevoerd met kinderen. Ook bieden we elk jaar op school een sovatraining en een faalangsttraining aan. Tussentijds observeren we kinderen als het gaat om het welbevinden en vinden er ook gesprekken met kinderen plaats als we ons zorgen maken hierover.

Groepsbespreking en leerlingbespreking

Naar aanleiding van de toetsen en het sociogram vindt er een groepsbespreking plaats tussen de leerkracht en intern begeleider. Leerlingen die uitvallen (een risicoscore hebben) worden besproken, maar ook de leerlingen waar de leerkracht of u als ouder zorgen over heeft. Specifieke leerlingen worden in de bouw ook besproken d.m.v. een leerlingbespreking. De intern begeleider of collega’s uit andere groepen geven adviezen en tips m.b.t. de aanpak van het probleem.

Leerlingdossier

Alle gegevens van onze leerlingen worden bewaard in een dossier per leerling. Dit is een digitaal dossier. Daarnaast worden sommige dingen nog bewaard in een dossiermap. Verslagen van bijv. de logopedist, die wij per post toegezonden krijgen. Op deze manier volgen we de kinderen in hun ontwikkeling zolang ze bij ons op school zitten en hebben we alle gegevens netjes op een rij. De gegevens van uw kind mogen wij alleen met toestemming van u aan derden ter inzage geven. U als ouder heeft inzage in het dossier als u dat wenst. Hiervoor kunt u een afspraak te maken met de directeur of intern begeleider.

IB en RT

Dit schooljaar is juf Anita Ruiter de intern begeleider van de peuters + groep 1 t/m 3 en juf Mariëlle Oudshoorn de intern begeleider van de groepen 4 t/m 8.
De extra hulp in of buiten de groep wordt door verschillende leerkrachten gegeven.

Ondersteuningsteam

Soms is een probleem voor ons als school te complex, dan kunnen we de hulp inroepen van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit twee deskundigen mensen van buitenaf, juf Henrike en juf Carolien. Zes keer per jaar komen we bij elkaar. U als ouder wordt altijd op de hoogte gebracht van bespreking in het zorgteam en geeft toestemming. We bespreken de problemen en proberen vervolgens met elkaar een stappenplan te bedenken: Wat zouden we kunnen doen, wat werkt bij dit kind, wat werkt niet etc. Soms gaat één van de deskundige met toestemming van u het kind preventief ambulant begeleiden (PAB). Deze deskundige werkt voor onze school vanuit het samenwerkingsverband waaronder onze school valt. Wat houdt dit in? Deze persoon gaat uw kind observeren in de groep en bespreekt dit met de leerkracht. Indien gewenst vindt er ook een gesprek plaats met u als ouder. Vervolgens krijgt de leerkracht adviezen om met het probleem om te gaan. De leerkracht gaat aan de gang met deze adviezen en vervolgens vindt er weer een gesprek plaats over de voortgang. Deze begeleiding kan kort zijn of soms een wat langere periode duren.

Onderzoek

Als het bovenstaande traject doorlopen is er en is er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen we een uitgebreid onderzoek aanvragen. Door middel van het onderzoek hopen we inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het probleem. De onderzoeken gebeuren bij ons op school door deskundigen van EDUX , de onderwijsbegeleidingsdienst.

Heeft u nog vragen kom dan gerust eens even bij ons langs. Onze kamer is naast de kamer van de directeur!