Missie en visie

Missie

Bouwen
Aan
Kindvriendelijk onderwijs
En
Normen & waarden

Een school is een dynamische organisatie. Steeds is ons onderwijs in beweging en wordt gezocht naar de juiste invulling en ontwikkeling ervan. We bouwen aan onderwijs dat gericht is op het kind als individu.
De ontwikkeling van een kind kent vele aspecten. Naast het intellectuele aspect vinden we het sociale en opvoedkundige aspect belangrijk.
Vanuit onze identiteit hebben normen en waarden in de omgang met elkaar een centrale plaats in onze schoolorganisatie en ons onderwijs.

Visie

Wij vinden dat het kind centraal moet staan. Het welbevinden van hem of haar is daarin erg belangrijk. Het kind moet zich in volle omvang kunnen ontwikkelen, zodat het later in de maatschappij op de juiste plek kan functioneren. Ieder naar zijn of haar eigen kunnen.
Elk kind is verschillend. Hiermee houden wij in ons onderwijs zoveel mogelijk rekening. We willen het mogelijk maken dat elk kind een bij hem/haar passende doorlopende ontwikkeling kan volgen. Een open en lerende werkhouding tussen de onderwijsgevenden en leerlingen vinden we erg belangrijk. Kwaliteit moet bewaakt worden en moet leiden tot een goede ontwikkeling van de school.
Bovenstaande breed gedragen stellingen vormen de uitgangspunten voor de diverse beleidsterreinen binnen onze school. Het team zal in samenwerking met de ouders streven naar kansrijk onderwijs voor onze kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien.