Onderwijs

Basis

Regelmatig wordt ons onderwijs en de visie op ons onderwijs op verschillende aspecten besproken in het team. Als school hebben we een duidelijke Missie en Visie geformuleerd van waaruit we ons onderwijs vorm geven en we onze ontwikkelingen binnen het huidige onderwijs en onze school plaats laten vinden.

Op onze school zien we de vakgebieden taal, rekenen en lezen als basis van ons leerstofaanbod. Deze vaardigheden, die steeds weer nodig zijn in de andere vakgebieden, vinden we belangrijk. Ook besteden we ruim aandacht aan de creatieve vakken.
Uit onderzoek blijkt dat muzikale en creatieve vorming de ontwikkeling van onze hersenen sterk bevordert.

Kanjertraining

Wij vinden het belangrijk, dat kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Daar is begeleiding voor nodig, waarin wij kinderen leren samenwerken en in toenemende mate zelf verantwoordelijk laten zijn voor hun doen en laten. Onze school wil zo een plaats zijn waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook ontwikkelen en vormen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
Voor de sociaal-emotionele vaardigheden volgen we de Kanjerdidactiek. In onze school wordt in de omgang met elkaar de Kanjertaal gesproken.
De Kanjertaal spreekt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect, waarbij de witte pet de basis is. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. Je kunt een kanjer zijn op een verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de gele (bescheiden), zwarte (stoer) of rode (vol levenslust) pet.
De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind volgen we met een volgsysteem, waarin ook weer de Kanjeruitgangspunten terug te vinden zijn. Naar aanleiding daarvan kan voor een leerling extra begeleiding worden ingezet in de vorm van een SOVA (sociale vaardigheids training) of faalangsttraining.
Een kind op Het Baken moet zich zelf kunnen zijn, zich veilig voelen en met plezier naar school (kunnen) gaan.

 

Leerplein en uitdaging

In het kader van passend onderwijs bieden we leerlingen, die meer nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen, verdiepingswerk in de groep aan en zo nodig ook nog leermomenten in onze speciale groep “Het Leerplein”. Als wij onze kinderen alleen te makkelijk werk geven, dan kunnen er allerlei ontwikkelingsproblemen ontstaan, die vergaande gevolgen kunnen hebben voor het vervolgonderwijs, de toekomstige baan en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
We zijn dus door de hele school begonnen met het werken met verdiepingsopdrachten (groep 1/2 ) en verdiepingswerk (3 t/m 8). Daarnaast bieden we het leerplein aan.
De leerlingen van groep 3 komen op maandagmiddag en de leerlingen van groep 4/5 op donderdagochtend op het leerplein. Zij werken onder andere met de denksleutels en aan projecten. Filosoferen, samen werken en onderzoekend ontwerpend leren worden aangeboden.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn op woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend op het leerplein. Zij filosoferen en debatteren. Daarnaast wordt er onder andere gewerkt aan onderzoekend ontwerpend leren, de creatieve denkvaardigheden en projecten.
Voor alle groepen gelden de volgende speerpunten:
Mindset, eigenaarschap, de leerkuil en werken vanuit de doelen van leren leren, leren denken en leren leven en de 21ste eeuw vaardigheden.
Twee keer per jaar vindt er een evaluatie- of intakegesprek plaats met ouders en kind. De leerling wordt in principe geplaatst voor een half jaar. Daarna wordt tijdens het gesprek besloten of deze plaatsing doorgezet of gestopt wordt.