College van bestuur

Missie en visie

Het bestuur van De Stroming ziet het als zijn missie kwalitatief hoogstaand Protestants Christelijk primair onderwijs te bieden aan kinderen in het Land van Heusden en Altena. We laten ons hierbij elke dag weer inspireren door de Bijbel, die de basis vormt van ons handelen. Wij zien ieder kind als een uniek schepsel met van God ontvangen talenten. Elk kind heeft daarom eigen onderwijsbehoeften. De scholen van De Stroming stemmen via het onderwijsleerproces af op deze onderwijsbehoeften. Dat begint met het bieden van een veilige omgeving.
De scholen van De Stroming hebben een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen. Ze hebben ook allemaal hun ‘couleur locale’, want ze staan midden in de samenleving en vormen het hart van hun omgeving. De Stroming ziet het als haar opdracht om in zoveel mogelijk kernen in het Land van Heusden en Altena Protestants Christelijk basisonderwijs te verzorgen. Wij achten de samenwerking met ouders/verzorgers van het grootste belang. Wij zijn gericht op resultaten (hoge opbrengsten) én op welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij zien onze medewerkers als het sociale kapitaal van de stichting, want zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs.

Naam en logo

De Stroming heeft haar voedingsgebied tussen Maas en Merwede. In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus op stromen van levend water als de goede boodschap voor zijn volgelingen. Het logo heeft een dynamische vorm. Het geeft aan dat er steeds beweging is, een continu leren. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die is omgeven door geloof en hoop.

Organisatie

De Stroming is een stichting. Sinds 1 augustus 2018 heeft De Stroming een nieuw bestuursmodel en kent de stichting de volgende organen:

  • het bestuur, bestaande uit het College van Bestuur (CvB)
  • de interne toezichthouder, bestaande uit de Raad van Toezicht (RvT)
  • de (algemene) ledenvergadering (ALV).

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur. Het College van Bestuur fungeert als het bevoegd gezag. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt de stichting bestuurd door het College van Bestuur in nauw overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht die tevens voorzitter is van de Stichting. Het College van Bestuur is voorzitter van het directeurenberaad en onderhoudt een nauw contact met de GMR. Het bestuur stelt het beleid vast.
Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zijn of haar school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en alle scholen zijn met zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De Stichting heeft een bovenschoolse Talentengroep die gehuisvest is op de Eben Haëzer in Woudrichem.
De Stichting heeft een klein bestuurskantoor op De VerreKijker in Waardhuizen, waar de beleidsmedewerker HRM (personeel), de controller en de secretaresse werkzaam zijn.

Mailadressen

De heer Martin de Kock: bestuur@destroming.eu
Mevrouw Elise van Es-van Noorloos: personeelszaken@destroming.eu
Mevrouw Adrie Scherff-Jonkman: secretariaat@destroming.eu
Mevrouw Mendy van Helvoirt: controller@destroming.eu

Organogram