(G)MR

Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergaderd. De MR heeft instemmings- of adviesrecht over besluiten, die met het beleid van de school te maken hebben. Denk hierbij aan de ouderbijdrage, de begroting en het beleid betreffende leerkrachtenbenoemingen. De ouders kunnen de oudergeleding in de MR kiezen. De MR bestaat uit 9 leden: 5 ouders en 4 leerkrachten. Van de gekozen ouder wordt verlangd dat de taak in de MR wordt vervuld in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de schoolvereniging.

MR-leden van CBS Het Baken

De samenstelling van de MR is als volgt:

Philip Cok
Liesbeth de Heer
Kirsten Lakerveld (voorzitter)
Linda de Regt
Tanja van Willegen (secretaris.mr@hetbaken-werkendam.nl)

Meester Piet Bos
Juf Mariëlle Oudshoorn
Juf Mien de Peuter
Juf Riëtte de Vries

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is verbonden aan de vereniging. Vanuit elke school is daarin een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd. Zij hebben instemmings- of adviesrecht bij bepaalde bovenschoolse zaken op bestuursniveau.

Vanuit onze school is de vertegenwoordiging als volgt:

Ouder: vacant
Team: Juf Anja de Boer

 

Bestanden: