Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon voor de leerlingen

Er kunnen op school of thuis dingen gebeuren, die heel heftig zijn voor een kind. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: pestgedrag, ongewenste intimiteit en lichamelijk geweld. Het kan helpen om hier met iemand over te praten. Gelukkig kan elk kind hiermee altijd terecht bij zijn/haar eigen leerkracht. Dit is altijd de eerste stap! Mocht dit – om wat voor reden dan ook – lastig zijn, dan kan er contact gezocht worden met de vertrouwenspersonen van onze school. Zij zullen een luisterend oor bieden en kunnen het kind helpen door hem of haar door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie.

De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

juf Marjan van der Maas

meester Johan Steketee

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het adres treft u aan achter in deze schoolgids. Het reglement en de klachtenprocedure zijn op school ter inzage.
Ook zijn er een interne vertrouwenspersonen aangewezen bij wie u terecht kunt als u een klacht heeft over gedrag of machtsmisbruik door personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz. Voor onze school zijn dit juf Marjan van der Maas en meester Johan Steketee.
Onze school heeft ook twee externe vertrouwenspersonen, die deskundig zijn op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan: dhr. Dick Nederveen en mevr. Lettie van Haaften. De externe vertrouwenspersonen zullen met u over de klacht praten en bekijken of, en zo ja, welke volgende stappen wenselijk of nodig zijn. Dit kan in de vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersonen ondersteunen u desgewenst daarbij. Zie hiervoor de adressenlijst.

Indien er klachten zijn over het onderwijs dan kunt u zich vervoegen bij:
1. de groepsleerkracht
2. de directie
3. het college van bestuur (het bevoegd gezag van de school)
4. de medezeggenschapsraad

Indien er klachten zijn over een persoon:
1. de directie
2. het college van bestuur (het bevoegd gezag van de school)

Allereerst wordt er naar gestreefd om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die door het college van bestuur in nauw overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is vastgesteld.

Wat wordt verstaan onder een klacht?
In het reglement wordt een klacht als volgt omschreven: een klacht is een uiting van onvrede over een behandeling die, of een besluit dat, door de betrokkene(n) als onjuist wordt ervaren. Hoe werkt de klachtenregeling?
Als u een klacht heeft hetzij over een persoon, hetzij over een besluit, dan gaat u eerst zoals in het voorgaande al is aangegeven met de direct betrokkene hierover in gesprek.
Het kan voorkomen dat u er met het bespreken van de klacht met elkaar niet uitkomt. Uw klacht wordt niet opgelost. Dan kunt naar de contactpersonen (de interne vertrouwenspersonen) van onze school. Zij verwijzen u naar de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen bemiddelen tussen klager en beklaagde, waarbij geprobeerd wordt beide partijen met elkaar in gesprek te brengen. Lukt dit niet dan kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie. De externe vertrouwenspersonen kunnen u hierbij helpen.

Het indienen van een klacht gaat altijd op de volgende manier:

  1. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie of het college van bestuur. Het algemeen bestuur verwijst de klager meestal naar de vertrouwenspersoon.
  2. De klacht moet voorzien zijn van naam, adres en dagtekening.
  3. De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht met de klager. Het is van belang dat de klacht goed wordt beschreven. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het omschrijven van de klacht en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure.
  4. De vertrouwenspersoon bespreekt de klacht in het overleg van vertrouwenspersonen.
  5. De vertrouwenspersoon dient samen met de klager de klacht in bij de landelijke klachtencommissie.
  6. De klachtencommissie doet onderzoek, hoort de beide partijen en brengt advies uit aan het college van bestuur. Zij geeft gemotiveerd een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit aan klager, beklaagde en de directeur van de school mee.
  7. Het college van bestuur bespreekt het advies en stelt klager, beklaagde en klachtencommissie op de hoogte van het besluit en eventueel te treffen maatregelen.

De externe vertrouwenspersonen van De Stroming zijn:
Dhr. Dick Nederveen:
06-53107199

Mevr. Lettie van Haaften:
06-22314733

e-mail: vertrouwenspersonen@destroming.eu

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en BVE.
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag tel.: 070-3861697
e-mail: info@gcbo.nl
www.klachtencommissie.org
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel.: 0900-1113111