Praktische vragen

Hieronder staan de meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u toch nog vragen over de antwoorden? Neem dan gerust contact met ons op!

Onderwijskundig

Hoe werkt het lesgeven op de Chromebooks?

Op school werken wij met Chromebooks. Deze Chromebooks worden in alle groepen structureel ingezet in ons lesrooster. Het belangrijkste doel is hierbij de Chromebook gebruiken als extra oefenmiddel voor de bestaande vakken. Denk hierbij aan oefenprogramma's, weektaak, werkstukken en presentaties. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling tussen het digitaal werken en het werken op papier en zullen hier in de toekomst ook rekening mee blijven houden. In de groepen 7 en 8 wordt bij het vak rekenen volledig digitaal gewerkt. Dit houdt in dat leerlingen de rekenstof dus op de Chromebook maken (de berekening blijft wel altijd in het schrift gedaan worden.) Hierbij wordt gebruik gemaakt van de software van onze rekenmethode Wereld in getallen.

Wat houdt de Kanjertraining in?

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologen praktijken (zie Vliek 2015). Wordt de training uitgevoerd door minder ervaren mensen, zoals leerkrachten die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, dan zijn in de beginfase geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in klassen met veel conflicten. (zie ook de uitkomsten van Orobio de Castro c.s. 2018) Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Wat is de beoordeling van de onderwijsinspectie?

Op de site Scholen op de kaart vindt u de laatste beoordeling van de onderwijsinspectie over CBS Het Baken.

Ouders

Hoe vraag ik verlof aan?

Op deze pagina kunt u het verlofformulier downloaden.

Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Maar natuurlijk zal het kind zelf uit het rapport ook kunnen lezen hoe zijn/haar inzet en werk gewaardeerd wordt. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de vorderingen vanuit ons observatiesysteem ’Kijk’. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Drie keer per jaar zijn er oudergespreksavonden (10 minuten). In de groepen 3, 5 en 7 is er tijdens de eerste oudergespreksavond een oudervertelgesprek. Deze duurt 15 minuten. Aan het eind van het jaar is er gelegenheid een gesprek aan te gaan met de leerkracht; dit is facultatief. Als u tussentijds vragen hebt, dan vinden wij het fijn als u gelijk komt. Wij zijn hierin een open school.

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Hier vindt u de schoolvakanties van huidig schooljaar.

Wat doet de ouderhulpgroep?

Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school. De ouderhulpgroep bestaat uit een aantal ouders van kinderen die “Het Baken” bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werk­zaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functio­neren van het onderwijs. Zij zijn een “doe-groep”.